extra-img

Statut fundacji Domek Kultury

 • statut

  Statut Fundacji "Domek Kultury"

  I. Postanowienia oglne

  § 1
  1. Fundacja "Domek Kultury", zwana dalej Fundacj, dziaa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowie niniejszego statutu.
  2. Fundacja zostaa ustanowiona przez Katarzyn Lewandowsk i Grzegorza Stadnik, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym nr 14596/2012 sporzdzonym przez asesora notarialnego Angelik Sotys. § 2
  1. Siedzib Fundacji jest miasto Wrocaw.
  2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
  3. Terenem dziaania Fundacji jest cay obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbdnym dla waciwego realizowania celw Fundacja moe prowadzi dziaalno take poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejsca dziaania.
  § 3
  1. Fundacja posiada osobowo prawn, jest apolityczna i nie jest zwizana z adnym wyznaniem.
  2. Nadzr nad Fundacj sprawuje minister waciwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
  § 4
  Fundacja uywa piecztek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji i moe posugiwa si wasnym logotypem.
  § 5
  Fundacja moe ustanawia certyfikaty oraz dyplomy i przyznawa je, wraz z innymi nagrodami i wyrnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasuonym dla fundacji, przyczyniajcym si do realizacji celw fundacji.

  II. Cele i zasady dziaania Fundacji
  § 6
  Misj Fundacji jest rozwijanie zainteresowa dzieci i modziey, pokazywanie im wiata kultury i sztuki w przystpny i zrozumiay dla nich sposb, angaowanie ich w prace twrcze, ksztatowanie umiejtnoci widzenia sztuki w codziennym yciu, umoliwianie kontaktu z kultur i sztuk oraz zachcanie do takiego kontaktu.
  Celem Fundacji jest: 1. Dziaalno owiatowo-kulturalna, ukierunkowana przede wszystkim na dzieci i modzie.
  2. Wspieranie i organizacja dziaa w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sztuki.
  3. Promocja inicjatyw lokalnych, regionalnych oraz midzynarodowych podejmowanych w tym zakresie.
  4. Aktywizacja kulturalna spoeczestwa lokalnego i propagowanie czynnego uczestnictwa spoeczestwa w sztuce i kulturze.
  5. Promocja sztuki polskiej w kraju i za granic.
  § 7
  Fundacja realizuje swoje cele w szczeglnoci poprzez: 1. Realizacj projektu DWA POZIOMY.
  2. Inspirowanie i upowszechnianie postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunkw dla ich spoeczno-kulturalnego oddziaywania.
  3. Organizacj spotka, kursw, szkole, projektw, plenerw, konkursw, warsztatw, happeningw, instalacji, performance, graffiti, wystaw, wernisay, prezentacji, koncertw, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, dziaa edukacyjnych w kraju i za granic.
  4. Organizacj przedsiwzi kulturalnych integrujcych rne dziedziny szeroko rozumianej kultury.
  5. Rozwijanie kontaktw i wsppracy kulturalnej i artystycznej pomidzy regionami.
  6. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placwkach owiatowych i kulturalnych samorzdowych oraz niepublicznych.
  7. Prowadzenie dziaalnoci wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotka ze sztuk i kultur.
  8. Prowadzenie dziaalnoci wydawniczej w zakresie realizacji celw statutowych.
  9. Gromadzenie dokumentacji i wymian informacji dotyczcych zdarze artystycznych.
  10. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki.
  11. Wspprac z samorzdem lokalnym (jednostkami samorzdu terytorialnego), administracj pastwow, placwkami kulturalnymi, organizacjami kulturalno-owiatowymi oraz innymi organizacjami pozarzdowymi i spoecznymi w celu realizacji statutowej dziaalnoci.
  12. Inne dziaania zmierzajce do realizacji celw statutowych.

  III. Majtek i dochody Fundacji
  § 8 Majtek Fundacji stanowi fundusz zaoycielski w kwocie 1000 z (tysic zotych) oraz mienie i rodki finansowe nabyte przez Fundacj w toku jej dziaania. Kady z dwch fundatorw wnosi majtek o wartoci 500 z (piset zotych).
  § 9
  1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie odpatnej i nieodpatnej dziaalnoci poytku publicznego.
  2. Dochody fundacji mog pochodzi z:
  a. darowizn, spadkw, zapisw,
  b. dotacji, subwencji i grantw,
  c. dochodw ze zbirek i imprez publicznych,
  d. dochodw z majtku nieruchomego i ruchomego,
  e. dochodw z aktyww i praw majtkowych Fundacji,
  f. dochodw z dziaalnoci odpatnej poytku publicznego,
  g. odsetek bankowych.
  3. Cao dochodw uzyskiwanych przez Fundacj jest przeznaczana wycznie na dziaalno statutow.

  IV. Wadze Fundacji
  § 10 Wadzami Fundacji jest Zarzd Fundacji, zwany dalej Zarzdem.
  § 11
  1. Zarzd Fundacji skada si z 1 do 3 osb, w tym Prezesa, powoywanych na picioletni kadencj.
  2. Pierwszy skad Zarzdu powouj Fundatorzy.
  3. Czonkw zarzdu na kolejn kadencj powouje ustpujcy Zarzd.
  4. Funkcj czonka Zarzdu mona peni przez wicej ni jedn kadencj.
  5. Czonkostwo w Zarzdzie ustaje na skutek:
  a. zoenia pisemnej rezygnacji na rce jednego z pozostaych czonkw Zarzdu,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo popenione z winy umylnej,
  c. mierci czonka Zarzdu,
  d. upywu kadencji.
  6. Zarzd fundacji moe powoa Rad Fundacji.
  § 12
  1. Zarzd kieruje dziaalnoci Fundacji i reprezentuje j na zewntrz.
  2. Do kompetencji Zarzdu i jego czonkw naley:
  a. kierowanie biec dziaalnoci Fundacji,
  b. realizacja celw statutowych,
  c. sporzdzanie planw pracy i budetu,
  d. sprawowanie zarzdu nad majtkiem Fundacji,
  e. reprezentowanie Fundacji na zewntrz,
  f. zatrudnianie pracownikw, ustalanie wielkoci zatrudnienia i wysokoci wynagrodzenia,
  g. zmiana statutu,
  h. poczenie i likwidacja Fundacji.
  § 13
  1. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta.
  2. Posiedzenia Zarzdu zwouje Prezes, przesyajc informacj o terminie poczt elektroniczn, a w przypadku braku takiej moliwoci listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
  3. O posiedzeniu musz zosta poinformowani wszyscy czonkowie Zarzdu.
  4. Zarzd podejmuje decyzje w formie uchwa zwyk wikszoci gosw jego czonkw obecnych na posiedzeniu Zarzdu. Kady z czonkw Zarzdu dysponuje jednym gosem.
  W przypadku rwnego rozoenia gosw, decyduje gos Prezesa Zarzdu.
  § 14
  1. Do skadania owiadcze woli w imieniu Fundacji w sprawach majtkowych i niemajtkowych, zawierania umw, udzielania penomocnictw oraz do reprezentowania Fundacji na zewntrz upowanionych jest dwch czonkw Zarzdu dziaajcych cznie.
  2. W sprawach zwizanych z zaciganiem zobowiza majtkowych do kwoty 1000 z owiadczenia woli w imieniu Fundacji moe skada jednoosobowo kady czonek Zarzdu.

  V. Postanowienia kocowe
  § 15
  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarzd Fundacji w drodze uchway podjtej jednomylnie.
  § 16
  1. Fundacja moe si poczy z inn fundacj dla efektywnego realizowania swoich celw.
  2. Poczenie z inn fundacj nie moe nastpi, jeeli w jego wyniku mgby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
  3. W sprawach poczenia z inn fundacj decyzj podejmuje Zarzd Fundacji w drodze uchway podjtej jednomylnie.
  4. Fundacja moe wsppracowa z krajowymi i midzynarodowymi organizacjami pozarzdowymi i innymi instytucjami. Moe pozostawa czonkiem tych organizacji z zachowaniem penej autonomii.
  5. Do prowadzenia swoich dziaa Fundacja moe zatrudnia pracownikw oraz powoywa biura i przedstawicielstwa w kraju i za granic.
  6. Dziaania Fundacji ochotniczo i bez wynagrodzenia mog wspiera wolontariusze. Fundacja moe te korzysta z pomocy innych osb fizycznych i prawnych.
  § 17
  1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania si jej rodkw finansowych i majtku.
  2. O likwidacji Fundacji Zarzd Fundacji zawiadamia ministra waciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
  3. Decyzj o likwidacji podejmuje Zarzd Fundacji w drodze uchway podjtej jednomylnie.
  4. rodki finansowe i majtek pozostay po likwidacji Fundacji mog zosta przeznaczone moc uchway Zarzdu Fundacji na rzecz dziaajcych w RP organizacji o zblionych celach.


  Statut zosta przyjty dnia 23.07.2012 r.